Extra stämmor i föreningen 5 och 19 december

Kallelse till två extra föreningsstämmor 2017

Tid: tisdagen den 5 december 2017  kl. 18.00 och Tisdagen 19 december kl. 18.00 Lokal: Föreningens samlingslokal, och vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Anmälan görs till info@brfsolliden.se eller lägg en lapp i brevlådan utanför kontoret, Nolbygatan 5B.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordningen för årsstämman

3. Upprättande av förteckning över närvarande

4. Val av mötesordförande för extra stämman

5. Val av sekreterare för extra stämman

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

8. Godkännande av nya stadgar som bifogas, beslut nr 1.

9. Mötet avslutas

 Karlstad den 20 november 2017

 Bostadsrättsföreningen SOLLIDEN Styrelsen